สรุป โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 0
คณิตศาสตร์ 0 0 1
วิทยาศาสตร์ 0 2 2
สังคมศึกษา 0 0 1
ศิลปะ 0 0 0
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
ภาษาต่างประเทศ 0 0 3
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 1 2 11