สรุป โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 5
คณิตศาสตร์ 0 0 2
วิทยาศาสตร์ 0 0 2
สังคมศึกษา 0 0 4
ศิลปะ 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 1 20