สรุป โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 0 0 1
คณิตศาสตร์ 0 1 2
วิทยาศาสตร์ 0 2 1
สังคมศึกษา 0 0 2
ศิลปะ 0 0 1
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 0 0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 1 3 8