สรุป โรงเรียนรัตนบุรี

สาระการเรียนรู้ OBEC BEST เข้าร่วม
ภาษาไทย 1 0 10
คณิตศาสตร์ 0 16 16
วิทยาศาสตร์ 1 15 15
สังคมศึกษา 1 2 16
ศิลปะ 1 1 7
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 8
ภาษาต่างประเทศ 3 5 20
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 8 15
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 7
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0
รวม 11 48 114