OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางแว่นแก้ว พิงคานนท์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิทยาศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชัญ​ญ​า​นุช​ เนริ​กู​ล โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา วิทยาศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น