OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางไพวัลย์ กรุงพิทักษ์ โรงเรียนรัตนบุรี สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย