OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางบุษบา อาจพรหม โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วิทยาศาสตร์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรุณรัตน์ พลหาญ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วิทยาศาสตร์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสิวพร ไพรกังวาล โรงเรียนสิรินธร วิทยาศาสตร์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัคจิรา วงศ์เจริญ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ วิทยาศาสตร์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น