OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวสุภาวดี เขียวหวาน โรงเรียนสวายวิทยาคาร วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัทรวรรธ พะเนตรรัมย์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุรีรัตน์ จุ้ยกระยาง โรงเรียนพญารามวิทยา วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น