OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายสุรชัย กุลรัตน์ โรงเรียนพนาสนวิทยา สังคมศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิริญญา ดุมกลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สังคมศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายครองสุข หารไชย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สังคมศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย