OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางภรณ์ณภัส จำปาทอง โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกฤติญา เทียนชัย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรสา บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น