OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวลัดดา สุขยานุดืษฐ โรงเรียนสิรินธร วิทยาศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางอรอุมา สำรวมจิตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิทยาศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางรมีนตา. เขียวอ่อน โรงเรียนสนมวิทยาคาร วิทยาศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสุรัตยา แซ่ภู โรงเรียนรัตนบุรี วิทยาศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย