OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การงานอาชีพและเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางรุ่งลาพร เรืองจันทร์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา การงานอาชีพและเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเลี้ยม โทขันธ์ โรงเรียนรัตนบุรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย