OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางภัคภร ใสแจ่ม โรงเรียนสิรินธร คณิตศาสตร์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางไพลิน จุไร โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา คณิตศาสตร์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสังเวียน ประคองชื่อ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณิตศาสตร์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย