OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายมานะ อดทน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การงานอาชีพและเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฬาลัย เวชสถล โรงเรียนลานทรายพิทยาคม การงานอาชีพและเทคโนโลยี บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น