OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายเรืองณวิน มีดินดำ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางกันธิมา ยวงแก้ว โรงเรียนกระเทียมวิทยา กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอิทธิพล จิตรแม้น โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย