OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสาวสุจิตรา กะการดี โรงเรียนรัตนบุรี ภาษาไทย วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล โรงเรียนสุรวิทยาคาร ภาษาไทย วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทย โรงเรียนสิรินธร ภาษาไทย วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย