OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางวรรภา กฤติยาวรรณ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย