OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางพิมพ์พจี สุพิชญ์สิปปภาส โรงเรียนสวายวิทยาคาร สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริรัตน์ ไชยปัญหา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิสุดา ทองแสง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ โรงเรียนรัตนบุรี สังคมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น