OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางสรัลดา พรจินดาสกุล โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร บูรณาการ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย