OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางเกวลิน ศรีหิรัณย์สกุล โรงเรียนสวายวิทยาคาร ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวชิราภรณ์ มั่นคง โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ภาษาไทย บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย