OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายธีระวัฒน์ สมยิ่ง โรงเรียนสิรินธร ศิลปะ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย