OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายชัยพล เผือดจันทึก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สุขศึกษาและพลศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวรศักดิ์ อัดโดดดอน โรงเรียนกระเทียมวิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุขศึกษาและพลศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย