OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางบุญยืน สุขสำโรง โรงเรียนลานทรายพิทยาคม กิจกรรมแนะแนว บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย