OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายกิตติศักดิ์ พันสี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สุขศึกษาและพลศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุรงค์​ ไชยมูล โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สุขศึกษาและพลศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น