OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางวรรณภา ปลุกใจหาญ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ภาษาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววิภาพร แสวงสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ภาษาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย