OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก บูรณาการ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางเจนจิรา พ่อค้า โรงเรียนสวายวิทยาคาร บูรณาการ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย