OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายอัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใส โรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณิตศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญร่วม กลิ่นหอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณิตศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนฤพนธ์ สายเสมา โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณิตศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเอื้อมพร เที่ยงธรรม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณิตศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น