OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางนิตยา เตยอ่อน โรงเรียนกระเทียมวิทยา กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ ชัยยิ่ง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กิจกรรมนักเรียน บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น