OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายกิตติกวินท์ ปินไชย โรงเรียนสิรินธร สังคมศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนทรีย์ ก่อกุศล โรงเรียนสุรวิทยาคาร สังคมศึกษา บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น