OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายกฤษสาคร รันทร โรงเรียนกระเทียมวิทยา คณิตศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัส พิเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณิตศาสตร์ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย