OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง โรงเรียนสวายวิทยาคาร การงานอาชีพและเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดารา ปุยะติ โรงเรียนรัตนบุรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางละออ กระแสโสม โรงเรียนพญารามวิทยา การงานอาชีพและเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีสนอง พรหนองแสน โรงเรียนกาบเชิงวิทยา การงานอาชีพและเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น