OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางจันจิรา หมั่นบ่อแก โรงเรียนสังขะ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวอารี​รัตน์​ ใจกล้า​ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิรุณ ไพสนิท โรงเรียนสุรวิทยาคาร วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางศุภลักษณ์์ ศรีผาวงศ์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย