OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายอนุสร รัศมิงแก้ว โรงเรียนหนองสนิทวิทยา ศิลปะ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส โรงเรียนสิรินธร ศิลปะ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุหงา จันทร์เพชร โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ศิลปะ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น