OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา โรงเรียนสุรวิทยาคาร สังคมศึกษา วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชุติมา ทีปีเนตร โรงเรียนกระเทียมวิทยา สังคมศึกษา วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรัชญา ทีปีเนตร โรงเรียนกระเทียมวิทยา สังคมศึกษา วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น