OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายเทพรัตน์ กิ่งแก้ว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณิตศาสตร์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย โรงเรียนสิรินธร คณิตศาสตร์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณิตศาสตร์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น