OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายยุทธนา พวงพิมาย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ศิลปะ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น