OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางอสิพร ไชยเทพ โรงเรียนสิรินธร ภาษาไทย วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพรรณชนก ภูมิพันธ์ โรงเรียนพระแก้ววิทยา ภาษาไทย วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น