OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส โรงเรียนสิรินธร วิทยาศาสตร์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางปฏิญญา ปิยโชติสกุลชัย โรงเรียนสิรินธร วิทยาศาสตร์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวดวงใจ บุตรดี โรงเรียนตานีวิทยา วิทยาศาสตร์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวารุณี แก้วสังข์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วิทยาศาสตร์ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย