OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายสงัด จันทร์พลี โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม บูรณาการ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม บูรณาการ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น