OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุษา เดชศิรื โรงเรียนรัตนบุรี ภาษาต่างประเทศ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิฤมณ มั่นยืน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ภาษาต่างประเทศ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอำไพ ฉิมงาม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ภาษาต่างประเทศ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนต้น