OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายชรินทร์ มหานาม โรงเรียนสังขะ ศิลปะ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายทนงศักดิ์ เจียรนัย โรงเรียนกระเทียมวิทยา ศิลปะ บริหารจัดการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย