OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายสายชล ศรีวิเศษ โรงเรียนสิรินธร ภาษาต่างประเทศ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวปาณิสรา ผลแม่น โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ภาษาต่างประเทศ วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย