OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นายวันเฉลิม อุดมทวี โรงเรียนสุรวิทยาคาร สังคมศึกษา วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนวัช หาทรัพย์ โรงเรียนสิรินธร สังคมศึกษา วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศรีไพร พริ้งเพราะ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังคมศึกษา วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย