OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)

ชื่อ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ด้าน ระดับชั้น
นางอุษณีษ์ ศรีสม โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพรัตน์ ทองเถาว์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางธนพร . พัตราภักดิ์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย