Best Practice วิทยาศาสตร์

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางสาวสุมาลี วงค์หอม โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวชรินรัตน์ การะเกต โรงเรียนหนองอียอวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวศิรินยา สิงห์คำ โรงเรียนกระเทียมวิทยา การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสิริกานต์ วายโศรก โรงเรียนสวายวิทยาคาร การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายธวัชชัย งามศิริ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวอำภา กลองชัย โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวจุฑามาศ ฉลาดดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายวัชรินทร์ ตอรัมย์ โรงเรียนวังข่าพัฒนา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางยุวดี ผูกดวง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การวัดผลประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายธนากร ฝอยจันทร์ โรงเรียนรัตนบุรี การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวนันทกานต์ ศรีหนาถ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายอัมพันธ์ บรรหนองทุ่ม โรงเรียนดอนแรดวิทยา การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวรัตนาภรณ์ หินอ่อน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางกาญจนาพร สุจินพรัหม โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสำเรียง ศรีเพชร โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวพรนภา พุทธานุ โรงเรียนรัตนบุรี การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางณัฐฏิกานต์ ทองเกษม โรงเรียนรัตนบุรี การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางไกรษร คงยืน โรงเรียนรัตนบุรี การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสุรภา แสงสว่าง โรงเรียนสังขะ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวปดิวรัดา เกิดสุข โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางเพ็ญญาภรณ์ เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาววาสนา สาลี โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวนิลุบล รื่นพิทักษ์ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางบังอร ทองมา โรงเรียนดอนแรดวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวเกศนี นับถือดี โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวอุราภรณ์ บุญมั่น โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายภูวนัย ดอกไธสง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่ม โรงเรียนสิรินธร การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวณัฐธิดา หม้อทอง โรงเรียนรัตนบุรี การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวดวงพร สุขพร้อม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวดวงฤทัย อุดทุม โรงเรียนรัตนบุรี การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุฑาพร คบหมู่ โรงเรียนตานีวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุวนันท์ วิเวกหมอ โรงเรียนตานีวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางนิธิภรณ์ ภูนะยา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน โรงเรียนรัตนบุรี การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสิริธพร ลวดลาย โรงเรียนรัตนบุรี การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสุวภัทร สวัสดี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายนัฐพล​ หงษ์​พันธ์​ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวเกษดาพร จันทร์แสน โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาววีระวรรณ มั่งมี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางประภาพร อันภักดี โรงเรียนตานีวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาววรากุล ผลาผล โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสมฤดี อุ่นใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายณรงค์กร​ สิทธิจันทร์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาววริษฐา สมเจริญ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางบุญล้วน ชินวงษ์ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นายแมนพล สุวรรณเสวก โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวนภาพร พิศวง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวบุสดี แก่นแก้ว โรงเรียนรัตนบุรี การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวพรพิมล แพงภูงา โรงเรียนรัตนบุรี การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวรัตภูมิ แจทอง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวธนานุช ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวสันธินี บรรลือทรัพย์ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)
นางสาวกรนันท์ วสุวัชร์ โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวปัทมาพร ผิวเฮ้า โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านวิชาการ)