Best Practice การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางพรพิมล แพงจันทร์ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายประยูร ยวงแก้ว โรงเรียนสุรพินท์พิทยา การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)