Best Practice กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางรัชดาภรณ์ ศรีทอง โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางณิชชา กลมกลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นายชัยพร สืบนุการณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสร้อยเพชร วุฒิงาม โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวรัติยา ชัยธนสกุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางพิมลพรรณ โสรบุตร โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวศุทธินี สุดเอี่ยม โรงเรียนตานีวิทยา การจัดกิจกรรมค่าย (ด้านวิชาการ)
นางปริญญา​ จุลทัศนํ โรงเรียนสังขะ การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวศินัดดา ศิลาลาย โรงเรียนสวายวิทยาคาร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวโชติกา ศรไชย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวศิริปิน หมายลึกดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวอรอินทร์ ฝอยทอง โรงเรียนพนมดงรักวิทยา การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)