Best Practice ศิลปะ

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางขวัญจิรา วงแหวน โรงเรียนสิรินธร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวบัณฑิตา เปรียบนาน โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นายวรพัทธ์ รุ่งพิสิฐไชย โรงเรียนพระแก้ววิทยา การจัดกิจกรรมค่าย (ด้านวิชาการ)
นางสาวิตรี ดีประดวง โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางจงชญา นวลสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นายอัษฏา นวลสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางธัญนันท์ ละอองศรี โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นายศรัทธา เชิงหอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นายศักดิ์สิทธิ์ ชวนสรรค์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว โรงเรียนรัตนบุรี การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)
นางสาวชญานี โพนสัย โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา การจัดกิจกรรมนักเรียน (ด้านวิชาการ)
นายยอดชาย เสาทอง โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ การออกแบบหน่วยฯและแผนการจัดการเรียนรู้ (ด้านวิชาการ)