Best Practice การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นายสำเริง หาญเสมอ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายฉันท์ติ จุลกองฮ้อ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายชัยธิวัฒน์ ทาทอง โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางเสาวลักษณ์ บัวบาน โรงเรียนสังขะ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายขุนธนา ปัญญาเพชร โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาววโรทัย ภูอาษา โรงเรียนศรีสุขวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว โรงเรียนรัตนบุรี นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางปานชนก ขันอ่อน โรงเรียนสุรวิทยาคาร สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายไผ่ พรมเพชร โรงเรียนสุรวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสมชาย วงศา โรงเรียนสิรินธร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายวีระยุทธ พิมวงษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางจินดาพร บุญหมั่น โรงเรียนสังขะ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางมัตติกา สุวงศ์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายวัชระ โกติรัมย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายกฤษฎากร แก่นดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายศิริเกียรติ บุตะเคียน โรงเรียนตานีวิทยา วีดีโอ/คลิป ประกอบการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อม โรงเรียนตานีวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายสุรศักดิ์ แจ่มใสย์ โรงเรียนตานีวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวพจน์สุณี แพงประโคน โรงเรียนกระเทียมวิทยา นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายภาณุ ครอบเพชร โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวชาภา จันทเขต โรงเรียนกระเทียมวิทยา สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวธนภัทร เปรียบนาน โรงเรียนนาดีวิทยา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวนภารัตน์ เสนาใหญ่ โรงเรียนวังข่าพัฒนา วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายจิตรภณ บูรณ์เจริญ โรงเรียนสังขะ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายนฤพล สายวิลัย โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สื่อเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางจุฑาณี บูรณ์เจริญ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นางสาวอัมพวรรณ อุรารื่น โรงเรียนสังขะ วิจัยในชั้นเรียน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม โรงเรียนสังขะ นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)