Best Practice คณิตศาสตร์

ชื่อ โรงเรียน หัวข้อ
นางจริน พรมสี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายไกรลาส พรจินดาสกุล โรงเรียนสวายวิทยาคาร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวจุฬา สุภิมารส โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
ว่าที่ร้อยตรีชัยศรี ก้านอินทร์ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นายศราวุฒิ วงค์คำปัน โรงเรียนรัตนบุรี การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวเอมอร ดาศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางไตรสรณ์ สาลี โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวปิยนุช ดุมนิล โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางสาวสาวิตรี บุญแน่น โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย การจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)
นางศุภวรรณ โสวภาค โรงเรียนสุรวิทยาคาร การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนคณิตศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน)